• Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
 • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Więcej…- http://www.kz.pl/index.php?p=03

Pięć zasad protestantyzmu

 1. Sola scriptura (“Tylko Pismo”), – Tylko Biblia jest jedynym obiektywnym źródłem doktryny chrześcijańskiej, wszystkie inne źródła są jej poddane.
 2. Sola fide (“Tylko wiara”), – Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem – święte dobre życie jest wynikiem łaskawego usprawiedliwienia przez Boga.
 3. Sola gratia (“Tylko łaska”), – Zbawienie jest z łaski, która jest niezasłużonym darem bożym.
 4. Solus Christus (“Tylko Chrystus”), – Tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem miedzy ludźmi a Bogiem.
 5. Soli Deo gloria (“Tylko Bogu chwała”). – Tylko Bogu należy się chwała.